Jump to content
Sign in to follow this  
HeaveN

PostgreSQL İstemci Yetkilendirmesi ve Güvenliği

Recommended Posts

Bu makale de PostgreSQL 8.0 (8.0.7) için istemci yetkilendirmesi (client authentication) ve PostgreSQL güvenliği hakkında bilgi verilecektir.

Bu belgenin en son haline http://www.enderunix.org/docs/postgresql/postgresql_security.pdf'>http://www.enderunix.org/docs/postgresql/postgresql_security.pdf adresinden ulaşabilirsiniz.

Yazar: İsmail YENİGÜL EnderUNIX Çekirdek Takım

ismail at enderunix dot org ismail.yenigul at endersys dot

http://www.enderunix.org

Son Güncelleme: 21 Mar 2006 Sal EET 13:52:35

İçindekiler

1. PostgreSQL’erişim

2. pg_hba.conf

3. Güvenlik 5

3.1 Parola Güvenliği5

3.2 SSL 6

3.2.1 PostgreSQL’de SSL’in Etkinleştirilmesi 6

3.3 PgAdmin ile SSL Bağlantı Testi.

3.4 SSH Üzerinden İstemci Bağlantısı9

4 Kaynaklar

1. PostgreSQL’e Erişim

Ön tanımlı olarak PostgreSQL sadece localhost’a bağlanır (bind).

$ netstat -na|grep LISTEN |grep 5432

tcp4 0 0 127.0.0.1.5432 *.* LISTEN

Uzaktan erişim için öncelikle postgresql.conf dosyasındaki

listen_addresses = 'localhost'

Değerini sunucunun IP adresini dinleyecek şekilde değiştirilmesi gerekir. Bunun için pgsql kullanıcısı ile listen_addresses ifadesinin başındaki # kaldırıldıktan sonra bu değişkenin değeri ‘*’ yapılır.

listen_addresses = '*'

Değişikliğin etkinleşmesi için PostgreSQL servisi kapatılıp tekrar açılır. PostgreSQL’i FreeBSD port ağacından kurduysanız aşağıdaki komutlarla servisi kapatıp açabilirsiniz.

# /usr/local/etc/rc.d/010.pgsql.sh stop

postmaster stopped

# /usr/local/etc/rc.d/010.pgsql.sh start

# netstat -na|grep LISTEN|grep 5432

tcp4 0 0 *.5432 *.* LISTEN

Artık PostgreSQL’e uzaktan erişim sağlanabilir.

2. pg_hba.conf

PostgreSQL’e erişim hakları pg_hba.conf dosyasında tanımlanır. Bu dosya ön tanımlı olarak PostgreSQL data dizininde (/usr/local/pgsql/data) bulunur. HBA, Host Based Authentication manasına gelmektedir. pg_hba.conf dosyasında erişim izinlerinin formatı aşağıdakiler gibidir.

local database user authentication-method [authentication-option]

host database user CIDR-address authentication-method [authentication-option] hostssl database user CIDR-address authentication-method [authentication-option]

hostnossl database user CIDR-address authentication-method [authentication-option]

host database user IP-address IP-mask authentication-method [authentication-option]

hostssl database user IP-address IP-mask authentication-method [authentication-option]

hostnossl database user IP-address IP-mask authentication-method [authentication-option]

local: UNIX domain soket üzerinden erişim kuralını belirler. Not: Ön tanımlı olarak PostgreSQL Unix domain soket için /tmp/.s.PGSQL.5432 dosyasını oluşturur.

host: TCP/IP üzerinden bağlantı yapabilecek istemci listesini belirler. Hem SSL hem de SSL olmayan bağlantıyı kabul eder.

hostssl: Sadece SSL bağlantılarını kabul eder.

hostnossl: Sadece SSL olmayan bağlantıları kabul eder.

database: İzin verilecek veritabanını belirtir. Tüm veritabanlarını ifade etmek için all ifadesi kullanılır. Bu alanın değerinin sameuser olması bağlantı yapacak olan kullanıcı adı ile bağlantı yapılacak veritabanının aynı olmasını şart koşar. samegroup değeri ise bağlantı yapacak olan kullanıcı grubunun bağlanacağı veritabanı ile aynı olmalıdır.

user: Erişim yapacak kullanıcı adını belirler. Tüm kullanıcıları belirtmek için all ifadesi kullanılır. Virgül kullanarak birden fazla kullanıcı belirtilebilir. Grubu ifade etmek için ise grup adının başına + konulması yeterlidir. Listenin dosyadan alınması için ise @dosyası biçiminde bir format kullanılabilir.

CIDR-address: IP adresi aralığını belirler. Örnek yazım 192.168.0.1/32, 212.156.115.0/24

IP-address IP-mask: CIDR-address formatı yerine IP adresi ve netmask kullanılarak gösterimi sağlar. Örnek yazım: 192.168.0.1 255.255.255.0

authentication-method: Bağlantıyı gerçekleştirmek için hangi tür yetkilendirme yapılacağını belirler. Bu kısım trust, reject, md5, crypt, password, krb4, krb5, ident,pam değerlerinden birini alabilir.

trust: Kullanıcıların veritabanına parolasız bağlanmasını sağlar.

reject: Erişimi reddeder.

md5: md5 formatında şifrelenmiş parola ile giriş gerekir.

crypt: bağlantı için crypt formatında şifrelenmiş parola girmesi gerekir. password: Düz metin parola ile girişe izin verir.

pam: PAM kullanarak yetkilendirme sağlar.

pg_hba.conf dosyasındaki ön tanımlı kurallar aşağıdaki gibidir.

# TYPE DATABASE USER CIDR-ADDRESS METHOD

# "local" is for Unix domain socket connections only

local all all trust

# IPv4 local connections:

host all all 127.0.0.1/32 trust

# IPv6 local connections:

host all all ::1/128 trust

Bu dosya PostgreSQL servisinin başlatıldığı zaman veya postmaster prosesi SIGHUP sinyali aldığı zaman okunur. Yapılan değişikliklerin etkinleşmesi için “pg_ctl reload” komutu kullanılabilir.

Yukarıdaki erişim kurallarından “local” ile başlayan satırın sonunda “trust” değeri ile Unix kullanıcılarının PostgreSQL veritabanlarına parolasız olarak erişimi sağlanır. Eğer sunucudaki tüm sistem kullanıcılarının veritabanına parolasız erişmesini istemiyorsanız trust yetkilendirme yöntemini diğer yöntemlerle değiştirmeniz gerekir.

Örneğin yerel kullanıcıların yetkilendirilmesi için md5 kullanılmasını sağlamak için bu satır aşağıdaki gibi değiştirilir.

local all all md5

Değişiklik etkinleştirilmeden (pg_ctl reload) önce sistem kullanıcılarının veritabanına erişimi için daha önceden bir parola atanmadıysa aşağıdaki komutlar verilerek parola atama yapılabilir.

# su - pgsql

$ psql template1

Welcome to psql 8.0.7, the PostgreSQL interactive terminal.

Type: \copyright for distribution terms

\h for help with SQL commands

\? for help with psql commands

\g or terminate with semicolon to execute query

\q to quit

template1=# ALTER USER pgsql with password 'deneme1'; ALTER USER

#\q

Değişikliği etkinleştirmek için

$ pg_ctl reload

postmaster signaled

$

Tekrar bağlantı denemesi yapıldığında

$ psql template1

Password:

Welcome to psql 8.0.7, the PostgreSQL interactive terminal.

Type: \copyright for distribution terms

\h for help with SQL commands

\? for help with psql commands

\g or terminate with semicolon to execute query

\q to quit

template1=# \q

Örnek erişim kuralları

# enderunix kullanıcısına 192.168.1.5’den tüm veritabanlarına parolasız erişim.

# TYPE DATABASE USER CIDR-ADDRESS METHOD

host all enderunix 192.168.1.5/32 trust

# acikkod kullanıcısına 192.168.1.0 ağından deneme ve bsd veritabanına parola ile erişim.

# TYPE DATABASE USER CIDR-ADDRESS METHOD

host deneme,bsd acikkod 192.168.1.0/24 md5

3. Güvenlik

3.1. Parola Güvenliği

PostgreSQL 7.3’den itibaren ön tanımlı olarak PostgreSQL’de parolaların şifreli olarak saklanmaktadır. Bu değerin etkin olup olmadığını anlamak için data/postgresql.conf dosyasında password_encryption değişkeninin değeri “true” olup olmadığına bakılır veya aşağıdaki SQL sorgusu çalıştırılabilir.

template1=# SHOW password_encryption ;

password_encryption

--------------------- on

(1 row)

template1=#

Kullanıcı oluşturma şablonu aşağıdaki gibidir. CREATE USER name [ [ WITH ] seçenek [ ... ] ]

Seçenek: SYSID uid

| CREATEDB | NOCREATEDB

| CREATEUSER | NOCREATEUSER

| IN GROUP groupname [, ...] | [ ENCRYPTED | UNENCRYPTED ] PASSWORD 'password'

| VALID UNTIL 'abstime'

Eğer password_encryption değişkeni etkinleştirilmiş ise kullanıcı oluştururken parolası otomatik olarak şifrelenmiş (ENCRYPTED) olarak saklanmak bu yüzden kullanıcı oluşturulurken ENCRYPTED parametresinin kullanılmasına gerek yoktur.

3.2. SSL

3.2.1. PostgreSQL’de SSL’in Etkinleştirilmesi

PostgreSQL’de SSL özelliğini etkinleştirmek için öncelikle PostgreSQL --with-openssl parametresi ile derlenmiş olması gerekir.

Daha sonra /usr/local/data/postgresql.conf dosyasındaki “ssl” değişkeninin değeri “true” atanmalıdır.

ssl = true

Bu işlemlerden sonra SSL bağlantılarında kullanmak için SSL sertifikaları oluşturulmalıdır. Kendinden imzalı (self-signed) SSL sertifikalarını oluşturmak için aşağıdaki komutlar verilebilir. Kendinden imzalı sertifikalar test amaçlı olarak kullanılmalıdır...

# su – pgsql

$ cd /usr/local/pgsql/data

$ openssl req -new -text -out server.req

Generating a 1024 bit RSA private key

...............++++++ ...++++++

writing new private key to 'privkey.pem'

Enter PEM pass phrase:

Verifying - Enter PEM pass phrase:

-----

You are about to be asked to enter information that will be incorporated

into your certificate request.

What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.

There are quite a few fields but you can leave some blank

For some fields there will be a default value,

If you enter '.', the field will be left blank.

-----

Country Name (2 letter code) [AU]:TR

State or Province Name (full name) [some-State]:Marmara

Locality Name (eg, city) []:Istanbul

Organization Name (eg, company) [internet Widgits Pty Ltd]:EnderUNIX Organizational Unit Name (eg, section) []:

Common Name (eg, YOUR name) []:devel.enderunix.org

Email Address []:ismail.yenigul@endersys.com

Please enter the following 'extra' attributes to be sent with your certificate request A challenge password []:

An optional company name []:

Yukarıdaki “Common Name” kısmına mutlaka sunucunun hostname’i yazılmalıdır. Yukarıdaki anahtar her açılışta parola (pass phrase) soracaktır. Bunu kaldırmak için aşağıdaki komut verilir.

$ openssl rsa -in privkey.pem -out server.key

$ rm privkey.pem

server.crt dosyasını oluşturmak için de aşağıdaki komut verilir.

$ openssl req -x509 -in server.req -text -key server.key -out server.crt

$ chmod og-rwx server.key

Yukarıdaki sertifikaları PostgreSQL’in data dizininden (/usr/local/pgsq/data) başka bir dizinde oluşturuldu ise sertifikaların bu dizine kopyalanması gerekir. Sunucu üzerinde root.crt dosyası olmadığı zaman istemci ile sunucu arasında güvenli SSL bağlantısı kurulacaktır fakat istemci SSL sertifikasına göre yetkilendirme yapılmayacaktır. Bunun için tam bir SSL haberleşmesi için gerçek SSL sertifikasının alınması gerekir.

Değişikliğin etkinleşmesi için PostgreSQL yeniden başlatılmalıdır. $ pg_ctl –D /usr/local/pgsql/data stop $ pg_ctl –D

/usr/local/pgsql/data –m fast start –l /tmp/logfile

PostgreSQL çalışmamışsa hatanın sebebini bulmak için postgresql.conf dosyasındaki

silent_mode değerini false yaparak PostgreSQL tekrardan başlatılır.

silent_mode = false

Muhtemel bir hata aşağıdaki gibi olabilir

$ tail /tmp/logfile

FATAL: could not load server certificate file

"/usr/local/pgsql/data/server.crt": No such file or directory

$

Eğer prosesler başarı ile çalışmış ve slient_mode değeri false yapılmış ise /tmp/logfile dosyasında aşağıdaki gibi uyarı mesajı görebilirsiniz.

$ tail /tmp/logfile

LOG: could not load root certificate file

"/usr/local/pgsql/data/root.crt": No such file or directory

DETAIL: Will not verify client certificates.

$

pılma Bu mesaja göre PostgreSQL’in SSL özelliği ile çalıştığını fakat root.crt dosyasını yükleyemediğini ifade eder.

3.3. PgAdmin ile SSL Bağlantı Testi

PgAdmin Sunucu özelliklerine tıklanır ve SSL özelliği etkinleştirilir.

post-1-1142988441.jpg

Bağlantı kurulduktan sonra SSL bağlantı bilgisi aşağıdaki ekrandan görülebilir. (Encryption: SSL ile şifrelenmiş ibaresi)

3.4. SSH Üzerinden İstemci Bağlantısı

Bu tür bir bağlantı yöntemi SSL bağlantısını desteklemeyen (psql gibi) uygulamaların PostgreSQL’e güvenli bir şekilde bağlanmasını sağlamak için kullanılır. Öncelikle pg_hba.conf dosyasında PostgreSQL sunucunun kendi IP adresinden erişim izni verilmelidir. PostgreSQL’in IP adresi 192.168.1.10 ise aşağıdaki gibi bir satırı pg_hba.conf dosyasına eklemek yeterlidir.

host all all 192.168.1.10/32 md5

Değişikliği etkinleştirmek için

$ pg_ctl reload

postmaster signaled

$

PostgreSQL sunucuya bağlanmak istediğimiz istemciden aşağıdaki gibi bir komutla SSH tünel oluşturulur.

istanbul[ismail]$ ssh -L 2000:192.168.1.10:5432 ismail@192.168.1.10

Password:

Last login: Tue Mar 21 09:57:38 2006 from 212.X.X.X

$

Yukarıdaki komutta 2000 ile belirtilen port tünelin kendi bilgisayarımız üzerindeki port numarasıdır. 1024’den büyük ve herhangi boş bir port seçilebilir. 192.168.1.10 ise PostgreSQL sunucunun IP adresi 5432 PostgreSQL servisinin port numarası. Bu

erişimin gerçekleşmesi için aynı zamanda PostgreSQL sunucu üzerinde ismail adlı sistem kullanıcısının tanımlı olması gerekir.

PostgreSQL’e bağlandığımız istemcide başka bir terminalde daha açılarak aşağıdaki komut verilir. Karşı taraftaki veritabanına bağlanmak için yerel makinenin 2000. portuna bağlanmak yeterlidir. Bu porta gelen tüm istekler tünel üzerinden veritabanı sunucunun 5432 nolu portuna gönderilecektir.

istanbul[ismail]$ psql -p 2000 -h localhost -U ismail template1

Password:

Welcome to psql 8.0.6, the PostgreSQL interactive terminal.

Type:

\copyright for distribution terms

\h for help with SQL commands

\? for help with psql commands

\g or terminate with semicolon to execute query

\q to quit

SSL connection (cipher: DHE-RSA-AES256-SHA, bits: 256)

template1=#

4. Kaynaklar

Practical PostgreSQL kitabı - http://www.commandprompt.com/ppbook/book1PostgreSQL El kitabı: http://www.postgresql.org/docs/8.0/interactive/index.html

Share this post


Link to post
Share on other sites

teşekkürler,güzel bir çalışma

Çalışmalar için teşekkürü enderunix.org çalışanları hakediyor. Ben burada paylaşmak istedim.

İsmail YENİGÜL'e ve enderunix.org takımına teşekkür ediyoruz.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing inSign In Now
Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...